Schwanenhalsboutons
Mokume Gane shibu-ichi Silber-Kupfer